Bị cáo khai thuê phòng sử dụng ma túy: Tòa và VKS tranh chấp tội danh

ma túy đá, meth.