Bình Định: Tạm giữ hình sự chủ khách sạn Valas cùng với 15 người liên quan ma túy

ma túy đá, meth.