Chưa hết án tích, tiếp tục vận chuyển lượng ma túy 'khủng' gần 9,7 kg

ma túy đá, meth.