Gặp 141, con nghiện nắm chặt ma túy trong tay tìm cách phi tang

ma túy đá, meth.