Năm bị cáo chuyên cung cấp lẻ ma túy cho con nghiện lĩnh án 65 năm tù

ma túy đá, meth.