Tuyên 3 án tử hình cho đường dây ma túy tại TP.HCM

ma túy đá, meth.