Bắt giữ nam thanh viên vào chùa trộm xe để có tiền mua ma túy

ma túy đá, meth.