Tác hại nhiều mặt của chất ma túy tổng hợp thuộc nhóm ATS

ma túy đá, meth.