Nhận 40 triệu để vận chuyển 2kg ma túy đá tới khách sạn

ma túy đá, meth.