Khắc tinh của tội phạm ma túy nơi biên giới Điện Biên

ma túy đá, meth.