Bắt giữ thanh niên 'ngáo đá', khám nhà ra súng cùng nhiều đạn

ma túy đá, meth.