Các dấu hiệu ban đầu của tái nghiện

ma túy đá, meth.