Những phương pháp hạn chế khả năng tái nghiện

ma túy đá, meth.