Điều trị nghiện: mục tiêu là phòng ngừa tái sử dụng

ma túy đá, meth.