Ý nghĩa của việc giữ sạch với ma túy

ma túy đá, meth.