Hà Nội: Trai bản đang tìm chỗ dùng ma túy ở phổ cổ thì bị bắt

ma túy đá, meth.