Liệu tôi có nghiện ecstasy không?

ma túy đá, meth.