Tương lai của cư dân ma túy đá là bệnh nhân tâm thần

ma túy đá, meth.