Giúp đỡ người lạm dụng chất gây nghiện

ma túy đá, meth.