Can thiệp khác nhau đối với các loại chất gây nghiện khác nhau

ma túy đá, meth.